Hitta rätt
(idénr: 91)

Av: Ann Hjerpe

En god idé som löser ett välkänt problem. Hur hittar jag till och kanske ännu viktigare på våra sjukhus. Att hitta rätt inom våra vårdinrättningar kan ofta vara stressigt och komplicerat och idé 91 löser detta galant.

Pris
Öppet presentkort på Malmö Opera, till ett värde om 8 500 kr, samt ett Jojo-kort laddat med 500 kr.

Skåne i fickformat
(idénr: 133)

Av: Lena Åström

En härlig idé om en plattform för att hitta vad som händer inom såväl kultur, fritid, evenemang, motion, shopping, mat osv. i vår närhet. Att såväl medborgare som olika aktörer gemensamt skall kunna lägga upp vad som händer gör det hela extra spännande.

Pris: Jojo-kort laddat med 4 000 kr.

ViS - Vi i Skåne
(idénr: 52)

Av: Martin Jungmann

En lysande idé om hur vi tillsammans kan göra Skåne ännu bättre genom att skapa en plats där vi gemensamt kan samla det vi vill förbättra och förändra.

Pris: Jojo-kort laddat med 2 000 kr.

Regler och villkor

A. Allmänt

 1. Tävlingen App Cup Skåne arrangeras av Region Skåne, och startar den 18 augusti 2012. Under de första 22 dagarna, det vill säga till och med den 8 september 2012, pågår insamling av tävlingsbidrag/idéer. Det finns inga särskilda formkrav vad gäller de tävlingsbidrag som ges in. Bidraget kan således beskrivas i ord, bild, prototyp eller i annat lämpligt format. En förutsättning för att tävlingsbidraget ska kunna bedömas är dock att dess innehåll, på ett begripligt sätt, förmedlas till tävlingsledningen. Efter det att insamlingen av tävlingsbidrag är avslutad, påbörjar en jury arbetet att välja ut de tre bästa bidragen. De tre utvalda bidragen kommer sedan att tillkännages på internetsidan appcup.skane.se. Efter tillkännagivandet ges allmänheten möjlighet att, under åtta dagar, rösta fram vinnaren, andrapristagaren och tredjepristagaren bland de tre bidragen.
 2. Region Skåne åtar sig att producera och lansera de tre idéer som utses som slutliga vinnare i tävlingen.
 3. Deltagare i App Cup Skåne bör ha uppnått en lägsta ålder om 18 år. Målsmans samtycke krävs för deltagare under 18 år. Juridiska personer får inte delta i tävlingen.
 4. Det är tillåtet för fler än en deltagare att samarbeta avseende ett tävlingsbidrag. Vid registrering av sådant tävlingsbidrag ska samtliga deltagare anges. En deltagare ska anges som huvudansvarig deltagare. Huvudansvarig deltagare är kontaktperson i förhållande till Region Skåne, och ska, i förekommande fall, motta pris för tävlingsbidraget vid prisutdelning. Det ankommer på huvudansvarig deltagare och dennes medtävlande att sinsemellan komma överens om eventuell fördelning av pris.
 5. För att registrera sig i App Cup Skåne ska varje deltagare ange namn och e-postadress. De uppgifter som anges kommer att användas av Region Skånes tävlingsledning vid kommunikation med deltagaren. Genom registreringen samtycker deltagaren till behandling av personuppgifter i enlighet med punkt [F.1-2.] nedan.
 6. Det finns ingen begränsning vad avser antal tävlingsbidrag per individ. Varje enskilt tävlingsbidrag kräver registrering.
 7. Vid identiska eller likartade förslag från olika deltagare, ges företräde åt det förslag som har registrerats först i tiden.

B. Rättigheter m.m.

 1. Vid registreringen ska deltagaren beskriva den idé, eller det förslag, som deltagaren vill ange som sitt bidrag i tävlingen. I och med registreringen, och idébeskrivningen, ger deltagaren sitt oåterkalleliga samtycke till Region Skånes framtida användning av idén/förslaget i samband med applikationsutveckling, lansering, försäljning och annan användning. Deltagaren är inte berättigad till någon ersättning, av vilket slag det än kan vara, för sådan användning.

C. Juryn

 1. Juryn består av Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor med Pia Kinhult som ordförande.
 2. Det åligger juryn att fatta beslut om vilka tre tävlingsbidrag som ska nomineras för allmänhetens omröstning.
 3. Arbetet är indelat i två faser. I den första fasen väljs de tio bästa tävlingsbidragen ut och dessa genomlyses utifrån hur tekniskt och ekonomiskt genomförbara de är. I den andra fasen väljer juryn ut de tre bästa tävlingsbidrag utifrån allmännytta och genomförbarhet.
 4. Juryns arbete pågår under perioden 9 september 2012 – 17 september 2012.
 5. Kriterierna för juryns bedömning enligt C.3. är att idéerna skall vara genomförbara ur teknisk, ekonomisk och allmännyttig synpunkt samt addera ett substantiellt värde för Region Skånes medborgare.
 6. Juryns beslut kan inte överklagas.

D. Allmänhetens omröstning

 1. Varje individ är berättigad att avge en röst i tävlingen.
 2. Omröstningen äger rum under perioden 18 september 2012–25 september 2012, på internetsidan appcup.skane.se.
 3. För det fall Region Skåne eller tävlingsledningen har grundad anledning att misstänka att dubbelröstning, det vill säga att en individ har avgett två eller flera röster i tävlingen, är Region Skåne eller tävlingsledningen berättigad att ogiltigförklara samtliga röster avgivna av den ifrågavarande individen.
 4. Resultatet av omröstningen, som inte kan överklagas, och de vinnande tävlingsbidragen tillkännages den 25 september 2012 genom offentliggörande på appcup.skane.se.
 5. Prisutdelning äger rum den 28 september 2012 kl. 13:00 på Region Skånes kontor i Malmö med adress Dockplatsen 26, 211 19 Malmö.

E. Vinster m.m.

 1. Genom allmänhetens omröstning kommer tre vinnande tävlingsbidrag att utses.
 2. Förstapris är ett öppet presentkort på Malmö Opera, motsvarande ett värde om 8 500 kr, samt ett Jojo-kort laddat med 500 kr. Andrapris är ett Jojo-kort laddat med 4 000 kr. Tredjepris är ett Jojo-kort laddat med 2 000 kr.
 3. Målsman ska närvara vid prisutdelning till deltagare som är under 18 år.
 4. En enskild deltagare kan, oavsett antalet tävlingsbidrag, kvalificera sig för endast ett pris.
 5. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 6. För det fall priskvalificerad deltagare, under perioden 25 september 2012–27 september 2012, inte svarar på meddelanden och annan korrespondens från Region Skåne via uppgiven e-postadress, är Region Skåne berättigat att skänka priset till välgörande ändamål.

F. Personuppgifter

 1. Information enligt personuppgiftslagen (1998:204): Region Skåne, [232100-0255], med adress [J A Hedlunds väg, 291 89 Kristianstad], är personuppgiftsansvarig för behandlingen av deltagarens personuppgifter, såsom namn, e-postadress och registrerade tävlingsbidrag. Behandling av personuppgifter kommer att ske för att Region Skåne ska kunna genomföra tävlingen App Cup Skåne, fullgöra sina åtaganden gentemot deltagaren enligt gällande tävlingsregler, t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice, kvalitetsarbete, analys, utveckling, information samt för fullgörande av skyldighet enligt författning eller myndighetsbeslut. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag som är närstående till Region Skåne samt till myndigheter. Sådan informationsöverföring kan komma att ske med användning av bl.a. internetbaserad teknik. Deltagaren har rätt att årligen begära kostnadsfri information om sina personuppgifter, och kan när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte med retroaktiv verkan) och begära rättelse av felaktiga uppgifter. Sådan begäran bör ske skriftligen till Region Skåne.
 2. Genom registreringen av tävlingsbidraget samtycker deltagaren till den behandling av personuppgifter som anges i punkt F.1. ovan.